Εγγραφή στον Σκοπευτικό Όμιλο ΔΕΗ


Αφού έρθετε σε επαφή με τους εκπροσώπους του Σκοπευτικού Ομίλου ΔΕΗ και κατόπιν συζήτησης και συνεννοήσεως μαζί τους, θα σας ζητηθεί η συμπλήρωση και προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών.

·  Δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε:
1) Πέντε (5) Φωτογραφίες έγχρωμες μικρές
2) Ιατρική βεβαίωση/υποχρεωτική θεώρηση της καρτέλας αθλητή (διατίθεται από το σύλλογο) από ιατρό ειδικό παθολόγο, ο οποίος θα βεβαιώνει πως είστε υγιείς και αρτιμελής και δεν έχετε νοσηλευθεί για ψυχιατρικά νοσήματα.
3) Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από Δημόσια Αρχή για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα αναφέρεται: «Δεν διώκομαι ποινικά».
4) Δύο (2) φωτοτυπίες αστυνομικής ταυτότητας επικυρωμένες.
5) Υπεύθυνη δήλωση προς τη ΣΚ.Ο.Ε. στην οποία θα αναφέρεται: